In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-01-2021.

De contactgegevens worden verwerkt door :

Karin Gescher

KvK10038166

Persoonsgegevens

Karin Gescher verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens;

NAW gegevens

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Geboortedatum en plaats

Geslacht

Pasfoto (indien gewenst)

Inhoud van clientdossier

IP adres

Doeleinden

Karin Gescher verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact

Een goede en efficiënte rapportage

Het verrichten van administratieve handelingen

Verbetering van de dienstverlening

Facturering

Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

Nakoming van wettelijke verplichtingen

Het voeren van geschillen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting(WGBO).

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Karin Gescher hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

De bescherming van haar financiële belangen;

De verbetering van haar diensten;

Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Karin Gescher persoonsgegevens uitwisselen. Karin Gescher kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals IT leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Karin Gescher zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Karin Gescher zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de financiële bewaarplicht en WGBO.De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Karin Gescher passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Karin Gescher een verzoek te doen van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Karin Gescher verzoeken om overdrachten uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Karin Gescher

Ruurloseweg 17, 7021HA Zelhem.

info@manasha.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin Gescher laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-01-2021

Karin Gescher kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.